Phòng ghi thực đơn (メニュー記録室)

Yakitori(焼き鳥)

ruột già lợn
(白もつ)

ruột già lợn
(白もつ)
gan lơn(レバー)
tim lợn(ハツ)Thịt đầu heo(かしら)